Ringsted Svømmeklub
- Teglovnsvej 46 B - 4100 Ringsted


§1. Navn, Hjemsted og medlemskab
Foreningens navn er Ringsted Svømmeklub. Stiftet den 26.7.1935. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune.
Foreningen er medlem af DGI og af Dansk Svømmeunion, under DIF, samt af Ringsted Idrætsunion og er dermed undergivet disses vedtægter.


§2. Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for svømning, livredning, udspring og andre vandsports-grene.


§3. Medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i den undervisning og træning klubben tilbyder, under forudsætning af at der er en ledig plads på et egnet hold.
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til svømmeklubben.
Udmeldelse skal ske skriftlig til Ringsted Svømmeklubs postadresse eller mailadresse med mindst en måneds varsel. Som passive medlemmer kan optages enhver.
Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nægte at optage en person, når den finder grund dertil. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har været i kontingentrestance i en måned, eller når særlige forhold taler for det. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.
Såfremt et medlem fire gange i træk udebliver fra undervisningen uden afbud, har bestyrelsen ret til at disponere over pladsen på det pågældende hold. Svømmesæsonen går fra 1. september til 31. maj.
Medlemmer af Svømmeklubben har fortrinsret til en plads på et egnet hold til den følgende sæson såfremt de tilmelder sig skriftligt, inden en af bestyrelsen fastsat dato. Herefter fyldes holdene op med personer på venteliste samt nye medlemmer.
Bestyrelsen har ret til at ændre på klubbens holdplan fra en sæson til den næste.
Bestyrelsen kan arrangere undervisning og træning i perioden 1. juni til 31. august.


§4. Kontingent.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
Kontingentet for sæsonen opkræves ved sæsonstart. Kassereren kan i særlige tilfælde dispensere fra denne opkrævningsmåde. Ved tilmelding midt i sæsonen betales forholdsmæssigt kontingent for resten af sæsonen. For konkurrenceafdelingen fastsættes betalingstidspunkter af bestyrelsen.
Familierabat: I en familie, hvor minimum fire personer er tilmeldt, er det billigste familiemedlem kontingentfrit. Ved familie forstås forældre og børn, der har samme adresse.
Ved skriftlig udmeldelse i løbet af sæsonen og inden 1. december, kan kontingentet for den reste-rende del af sæsonen betales retur efter forevisning af kvittering for indbetaling, dog med fradrag af én måneds kontingent til dækning af administrative udgifter.


§5. Bestyrelsen.
Til at lede foreningens aktiviteter vælges en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer, for 2 år ad gangen. Såle-des at henholdsvis 2 – 4 eller 3 – 5 medlemmer afgår eller genvælges på den årlige Generalforsam-ling.
Der vælges på den årlige generalforsamling 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer fyldt 15 år, samt forældre til medlemmer under 18 år. Ved indtrædende ledighed i valgperioden kan bestyrelsen supplere sig selv.
Blandt konkurrencesvømmerne vælges én gang årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen én re-præsentant (kaldet svømmerrepræsentanten) til bestyrelsen. Valget sker ved simpelt flertal af og blandt de, på et møde indkaldt til formålet, tilstedeværende, valgberettigede, aktive konkurrence-svømmere. Svømmerrepræsentanten fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og konkurrence-svømmerne og har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen. Svømmerrepræsentanten skal være fyldt 15 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine med-lemmer, undtagen svømmerrepræsentanten, formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlig opgaver.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Der føres protokol over vedtagne beslut-ninger. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for general-forsamlingen.


§6. Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal, før den ordinære gene-ralforsamling, være revideret og påtegnet af en blandt medlemmerne valgt revisor, uden for besty-relsen. Revisoren vælges for to år af gangen. Der vælges hvert år revisorsuppleant, for et år.


§7. Generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved indlæg på klubbens hjemmeside og ved opslag i svømmeklubben. Generalforsamlingen kan un-der særlige vilkår afholdes virtuelt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kopi af regnskabet og meddelelse om de indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden eller næstformanden i ugen før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed inden for, de af vedtæg-terne, fastsatte grænser.
Generalforsamlingen indledes med at vælge en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes §5.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes §6.
9. Eventuelt.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer i Ringsted Svømmeklub. Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde på generalforsamlingen. Er et aktivt medlem under 15 år på tidspunktet for generalforsamlingen, kan dennes stemmeret dog kun udnyttes af medlem-mets forælder eller værge. Er pågældende forælder eller værge selv aktivt medlem, kan vedkom-mende også afgive sin egen stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der for at ude-lukke et medlem, samt for at ændre disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske. Der føres protokol over vedtagne beslutnin-ger, der underskrives af dirigenten.


§8. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen kræver det, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav om det, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat og skal indvarsles, som ordinær generalforsamling.


§9. Tegning – Hæftelse.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen indenfor de ansvarsområder, der er aftalt i for-retningsordenen. Dispositioner der, efter svømmeklubbens forhold, er af usædvanlig art eller af stor betydning kan kun foretages af den samlede bestyrelse.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, for forpligtelser forenin-gen har indgået, som kun foreningen hæfter for med dens formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingen-tet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§10. Opløsning af foreningen.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §8).
I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens eventuelle midler til Ringsted Idrætsunion.


Således vedtaget, Ringsted den 28.02.2022
Dirigent:
__________________________
Kim Larsen