Vedtægter

Ringsted Svømmeklub

- Teglovnsvej 46 B - 4100 Ringsted 

 

§1. Navn, hjemsted og medlemskab

Foreningens navn er Ringsted Svømmeklub. Stiftet den 26.7.1935. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 

Foreningen er medlem af DGI og Svøm Danmark, under DIF, samt af Ringsted Idrætsunion og er dermed undergivet disses vedtægter. 


§2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for svømning, livredning, udspring og andre vandsportsgrene. 


§3. Medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i den undervisning og træning, klubben tilbyder, under forudsætning af at der er en ledig plads på et egnet hold. 


Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til svømmeklubben. 


Udmeldelse skal ske skriftligt til Ringsted Svømmeklubs postadresse eller mailadresse med mindst en måneds varsel.

Som passive medlemmer kan optages enhver. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen, og betaler passivt klubmedlemskontingent. 


Bestyrelsen kan nægte at optage en person, når den finder grund dertil.


Bestyrelsen kan, efter forudgående varsel, udelukke et medlem, der har været i kontingentrestance i en måned, eller når særlige forhold taler for det. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling. 

Såfremt et aktivt medlem fire gange i træk udebliver fra undervisningen uden afbud, har bestyrelsen ret til, efter forudgående varsel, at disponere over pladsen på det pågældende hold til sikring af kontinuerlig virksomhed.

Aktivt medlemskab kræver, at der er betalt kontingent for mindst 3 måneder.


Medlemmer af svømmeklubben har fortrinsret til en plads på et egnet hold til den følgende sæson, såfremt de har tilmeldt og betalt på klubbens hjemmeside, inden en af bestyrelsen fastsat dato. Herefter fyldes holdene op med personer på venteliste samt nye medlemmer. 


Bestyrelsen har ret til at ændre på klubbens holdplan fra en sæson til den næste. 


§4. Kontingent.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet. 


Kontingentet for sæsonen opkræves ved sæsonstart. Kassereren kan i særlige tilfælde dispensere fra denne opkrævningsmåde. Desuden kan bestyrelsen fritage et medlem, helt eller delvis, for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.


Ved tilmelding midt i sæsonen betales forholdsmæssigt kontingent for resten af sæsonen. For konkurrenceafdelingen fastsættes betalingstidspunkter af bestyrelsen. 


Familierabat: I en familie, hvor minimum fire personer er tilmeldt, er det billigste familiemedlem kontingentfrit. Ved familie forstås forældre og børn, der har samme adresse. 


Ved skriftlig udmeldelse i løbet af sæsonen og inden 1. december, kan kontingentet for den resterende del af sæsonen betales retur efter forevisning af kvittering for indbetaling, dog med fradrag af én måneds kontingent til dækning af administrative udgifter.


§5. Bestyrelsen.

Til at lede foreningens aktiviteter vælges en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 2 – 4 eller 3 – 5 medlemmer afgår eller genvælges på den årlige generalforsamling.


Der vælges på den årlige generalforsamling 2 suppleanter for 1 år ad gangen. En suppleant der er trådt ind et ordinært medlems sted, kan ikke sidde i længere tid end perioden pågældende suppleant er valgt for”.


Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer fyldt 15 år, samt forældre til medlemmer under 18 år. Ved indtrædende ledighed i valgperioden kan bestyrelsen supplere sig selv.  Er der ved generalforsamlingen ubesatte bestyrelsesposter, kan der vælges bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen. Et sådant medlem skal dog tilslutte sig foreningen formål.

Et bestyrelsesmedlem, der er valgt på generalforsamlingen, forbliver medlem frem til efterfølgende generalforsamling, medmindre bestyrelsesmedlemmet selv ønsker at fratræde.


Blandt konkurrencesvømmerne og svømmeskolen vælges én gang årligt umiddelbart efter generalforsamlingen én repræsentant fra henholdsvis konkurrencesvømmerne og svømmeskolen, kaldet svømmerrepræsentanter, til bestyrelsen. Valget sker ved simpelt flertal af og blandt de på et møde indkaldt til formålet tilstedeværende, valgberettigede, aktive konkurrencesvømmere/svømmeskolesvømmere. Svømmerrepræsentanter fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og konkurrencesvømmerne/svømmeskolen og har taleret, men ikke stemmeret, i bestyrelsen. Svømmerrepræsentanten skal være fyldt 15 år. 


Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine medlemmer, undtagen svømmerrepræsentanterne, formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan tilbydes en plads i bestyrelsen til en medarbejderrepræsentant på lige fod med svømmerepræsentanter.


Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlig opgaver. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for generalforsamlingen. 


§6. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af en blandt medlemmerne valgt revisor uden for bestyrelsen. Revisoren vælges for to år ad gangen. Der vælges hvert år revisorsuppleant for et år. 


§7. Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved indlæg på klubbens hjemmeside og ved opslag i svømmeklubben. Generalforsamlingen kan under særlige vilkår afholdes virtuelt. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kopi af regnskabet og meddelelse om de indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden eller næstformanden i ugen før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed.


Generalforsamlingen indledes med at vælge en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende: 


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes §5.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes §6.
  8. Eventuelt.

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer i Ringsted Svømmeklub.

Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde på generalforsamlingen. Er et aktivt medlem under 18 år på tidspunktet for generalforsamlingen, kan dennes stemme dog overdrages til medlemmets forældre/værge, såfremt medlemmet ikke selv ønsker at benytte sig af sin stemme. Er medlemmet under 15 år på tidspunktet for generalforsamlingen, kan dennes stemme udelukkende afgives af forældre/værge.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er angivet i vedtægterne, dog kræves der for at udelukke et medlem, som anført under §3, samt for at ændre disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten. 


§8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav om det med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat og skal indvarsles som ordinær generalforsamling. 


§9. Tegning – hæftelse.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen indenfor de ansvarsområder, der er aftalt i forretningsordenen. Dispositioner der, efter svømmeklubbens forhold, er af usædvanlig art eller af stor betydning kan kun foretages af den samlede bestyrelse. Foreningen kan tegnes ved formand, næstformand og kasserer.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser, som foreningen har påtaget sig, og har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentet. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 


§10. Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §8). 


I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens eventuelle midler til Ringsted Idrætsunion. 


Således vedtaget, Ringsted den 11/2 2023

Dirigent:

 

Puk Kirkeskov Hvistendal

__________________________