Ekstra ordinær generalforsamling

Ordinær Generalforsamling den 8/2-23

Generalforsamling den 8/2-23

Referat

 

Dagsorden

 • 19:00 Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslår Puk Kirkeskov Hvistendal som dirigent.

Valgt af generalforsamlingen.

 

 • 19:05 Bestyrelsens beretning ved formand Morten Sørensen

 

Vedhæftet bilag formandsberetning. Godkendt af generalforsamlingen.

 

 • 19:20 Forelæggelse af regnskab til godkendelse v. kasserer Ole Grøn-Henriksen

 

Vedhæftet bilag årsregnskabet.

 

Spg.:

Der et spørgsmål til udgifterne til klubtøjet som er betalt af aktivitetsfonden. Det vurderes at være højt, i det udgifterne til tøj synes at have været lavere sidste år. Kassereren vil undersøge det nærmere.

 

Der er et spørgsmål til tilskuddet fra Ringsted Idrætsunion, hvorfor det er så lavt når muligheden for at søge op til 30.000kr. Formanden forklarer at i forbindelse med overleveringen fra tidligere formænd har bestyrelsen ikke været opmærksom på at der ikke var blevet lavet en forhåndsansøgning og da den siddende bestyrelse fortsatte arbejdet efter afgående formand i november måned bliver man opmærksom på dette og tager affære og søger det beløb som kan søge på dette sene tidspunkt på året.

 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

 

 

 • 19:35 Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

 

Vedhæftet bilag: 1. forslag til vedtægtsændringer. 2. noter ifb med forslag til vedtægtsændringer

 

Spg.:

 

 • 4: Der bliver spurgt til hvem der afgør hvad der er særlige forhold?

 

Det er noget bestyrelsen vil præcisere i forretningsorden.

 

 • 3: Der bliver spurgt til om det vil være for omstændigt og måske en udfordring i særlig grove tilfælde at skulle give en forudgående advarsel før man udelukker medlemmer fra klubben.

 

Bestyrelsen tænker at hvis det er særlig grove forhold at man vil bruge advarslen til at sende medlemmer hjem og efterfølgende udelukke medlemmet. Juristen som har kigget vedtægterne igennem har anbefalet at der indføres en sådan passus for at beskytte bestyrelsen forud for en evt. udelukkelse.

 

Der bliver spurgt til hvordan man sikrer at konkurrence svømmerne beholder deres plads på holdet hvis de er udeblivende og ikke har mulighed for at give besked, i det man oplever at bookingsystemet ikke altid virker.

 

Man har mulighed for både at ringe og sende mail/sms og messenger beskeder til Cheftræneren når man melder afbud.

Det samme gælder i svømmeskolen, selvom svømmeskolelederen frabeder sig afbud ved akut og kortvarig udeblivelse, men længere varende udeblivelse kan meldes på mail og telefon.

 

 • 5: medlem ønsker en præcisering af den selvsupplerende bestyrelse.

 

Der bliver spurgt til om ændringerne gælder under generalforsamlingen og dirigenten fastslår at ændringerne først træder i kraft fra i morgen, og derved ikke er gældende under generalforsamlingen.

 

Afstemning: 18 stemmer for, 0 stemmer imod

 

 

 • 19:50 Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

 

Vedhæfter forslag til vedtægtsændring fra Michael Redke.

 

Spg.:

 

Hvad gør vi hvis den siddende formand vælger at trække sig før generalforsamlingen?

 

Svar: Man mener at det er naturligt at næstformanden træder i formandens sted.

 

Hvad gør vi hvis der ikke er nogen som stiller op ved eks. hvis der er for lille et fremmøde?

 

Svar: Man tænker ikke det er et problem, da der altid er nogen som stiller op.

 

Afstemning opdele i tre afdelinger således der først stemmes om formanden skal vælges direkte på generalforsamlingen, efterfølgende afstemning om kassereren skal vælges direkte på generalforsamlingen, sidste afstemning om passus om suppleanterne.

 

Første afstemning: 0 stemmer for, 18 stemmer imod.

Anden afstemning: 0 stemmer for, 18 stemmer imod.

Tredje afstemning: 16 stemmer for, 2 stemmer imod.

 

 

 • 20:05 Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

                   På valg er:

                   Agnethe Nielsen (modtager genvalg)

                   Winnie Bugge Frandsen (modtager ikke genvalg)

                   Maria Houmann (modtager ikke genvalg)

                   Ole Grøn Henriksen (modtager ikke genvalg)

                   1 årig bestyrelsespost ledig

 

Agnethe er genvalgt.

Michael Redke er valgt til 1 årig periode.

Mikkel Holm Pedersen stillede op in absentia og blev valgt.

 

 1. Suppleant: Sidsel Sørensen
 2. Jeppe Mølbak Hansen

 

 

 • 20:20 Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Per Mortensen genvalgt

DGI kontorhænder blev valgt som revisorsuppleant

 

 • 20:25 Eventuelt

 

Vedhæftet Michael Redke’s mail med spørgsmål til bestyrelsen.

 

Vedr. spørgsmål om tilmeldingssystemet på hjemmesiden, som Michael er utilfreds med ønskes evalueres og tages op i bestyrelsen.

 

Vedr. spørgsmålet om alle forældre er blevet tilbudt at komme med som holdleder på træningslejr. Fastholder bestyrelsen at der blev spurgt rundt i bestyrelsen og da der ikke var nogen som ville med, valgte k-udvalget at spørge forældre og andre interessenter direkte i stedet for at spørge bredt. Dette var for at sikre at de personer som tog med også var klar på opgaven som holdleder og var egnet til opgaven. Denne beslutning er ikke taget til referat ved et bestyrelsesmøde, i det vi henholder os til bestyrelsens forretningsorden.

 

Spørgsmål om hvorfor konkurrenceholdet skal deltage i forskellige stævner i samme weekend, man mener det giver udfordringer for fællesskabet at man deler holdet op. Dette er bestyrelsen opmærksom på og er allerede noteret som feed back til k-udvalget.

 

 • 20:30 Generalforsamling slutter

 

Ringsted den 11/2 2023

Godkendt af Dirigent Puk Kirkeskov Hvistendal