§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Ringsted Svømmeklub’s Støtteforening”.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at støtte Ringsted Svømmeklubs aktiviteter økonomisk, samt gennem sit virke at skabe forståelse for svømning. Det er således formålet at støtte såvel bredden som eliten i svømmeklubben.

§ 3. Medlemmerne og disses forhold til foreningen

Alle såvel firmaer som enkelt personer og institutioner er berettiget til medlemskab af foreningen. Der er to slags medlemskaber, et hvor det kun er støtte til foreningen, og et hvor der er adgang til familiesvømning. (medlemskab plus)

§ 4. Kontingent

Foreningens medlemmer hæfter i alle forhold kun med indbetalt kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Første kontingentindbetaling skal erlægges senest én måned efter indmeldelse.

§ 5. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Der indkaldes af bestyrelsen med 12 dages varsel ved annoncering i Dagbladet og Lokalbladet, eller ved udsendelse af brev til medlemmerne, samt opslag i klubhuset.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab underskrevet af kassereren og revisorerne.

Behandling af indkomne forslag.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Valg af bilagskontrollanter.

Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag under afstemning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generelforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 7. Protokol

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 8. Afstemninger

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hvis en deltager med stemmeret på generalforsamlingen ønsker det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer + 1 medlem fra Ringsted Svømmeklubs bestyrelse (uden stemmeret).

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Medlemmer af Ringsted Svømmeklubs bestyrelse er ikke valgbar til støtteforeningens bestyrelse.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Bestyrelsen samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

Ved første generalforsamling er de 2 yngste medlemmer på valg.

§ 10. Forretningsorden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 11. Tegningsret.

Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen

§ 12. Indtægter.

Foreningens indtægt ventes af fremkomme dels ved kontingenter, dels gennem overskud fra pengegivende arrangementer.

§ 13. Bilagskontrollanter og regnskab.

Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter. Genvalg kan finde sted. Bilagskontrollanterne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§ 14. Regnskabsår

Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår fra foreningens stiftelse og indtil 31.12.1989.

Regnskabet skal tilstilles bilagskontrollanter senest 15. januar.

§ 15. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½-del af foreningens medlemmer.

Foreningens formue vil i tilfælde af opløsning tilfalde Ringsted Svømmeklub.

Ovennævnte vedtægter er af den stiftende generalforsamling den 29.11.1988 i Anlægspavillionen, aftalt at være gældende for Ringsted Svømmeklub’s Støtteforening.

Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling i 2005, 2008 og 2011.